2/10/2562
ถึง 2/10/2562

12:00
ถึง 15:00

ประชุมโดม 1
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นายสุทธิพงศ์ เรือนมั่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานวินัยและพัฒนานักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 15:07:46
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
3/10/2562
ถึง 3/10/2562

13:00
ถึง 16:30

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
ห้อง/สถานที่ : 000  ห้องประชุมศิขรินทร์
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นางอรณุตรา จ่ากุญชร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานกิจกรรมนักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 15:12:36
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
3/10/2562
ถึง 3/10/2562

15:00
ถึง 21:00

ประชุมสรุปงานดาวเดือน
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา  ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : กิตติพศ เตจ๊ะสา
หน่วยงาน : องค์การนักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 15:09:24
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
4/10/2562
ถึง 4/10/2562

13:00
ถึง 16:30

ประชุมคณะกรรมการด้านการกีฬา
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา  ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นายเกรียงศักดิ์ วันกูล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 15:11:17
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
7/10/2562
ถึง 11/10/2562

8:00
ถึง 16:00

อบรมนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.สิริประภา วิรัชเจริญพันธ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 1/10/2562 9:57:45
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
16/10/2562
ถึง 16/10/2562

8:30
ถึง 12:00

โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : น.ส.อัจฉรา บุญเกิด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ - กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2562 19:51:34
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
17/10/2562
ถึง 18/10/2562

8:00
ถึง 16:00

งดใช้ห้องประชุม ปรับปรุงสายสัญญาณ
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ติดต่อ : 3078
ปรับปรุงข้อมูล : 19/9/2562 13:24:43
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
27/10/2562
ถึง 27/10/2562

8:00
ถึง 16:00

จัดแข่งขัน ROV
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองพัฒนานักศึกษา - งานการกีฬา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2562 14:46:23
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง