20/11/2562
ถึง 4/1/2563

8:00
ถึง 16:00

ประชุมสรุปงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา  ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - องค์การนักศึกษา
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2562 14:59:17
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง
22/1/2563
ถึง 22/1/2563

10:00
ถึง 16:00

อบรม
ห้อง/สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ  ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
อาคาร : อาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ อำนวย ยศสุข
ผู้ขอใช้งาน :
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - สำนักงานมหาวิทยาลัย - กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ
ติดต่อ :
ปรับปรุงข้อมูล : 16/1/2563 9:38:14
ผู้บันทึกข้อมูล : นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง