000 000 ห้องประชุมศิขเรศ(งานบริหารฯกองกิจฯ)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

000 000 ห้องประชุมศิขรินทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

000 000 ห้องประชุมห้วยเรไร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

000 000 ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข


 

000 000 ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารอำนวย ยศสุข