การเงิน

9/1/2557 15:05:18

การประกันคุณภาพการศึกษา

9/1/2557 15:05:05

การสื่อสารองค์กร(E21BMF)

6/11/2562 10:21:52

ขั้นตอนการให้บริการกองกิจ

18/9/2560 16:07:01

คำสั่งมอบหมายงาน

9/9/2562 13:44:07

คู่มือนักศึกษาใหม่

26/4/2561 16:20:39

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

9/1/2557 15:05:22

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา

9/1/2557 15:05:19

จดหมายข่าวด้านกิจการนักศึกษา

9/1/2557 15:05:05

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

9/1/2557 15:05:05

ประกันคุณภาพการศึกษา62

1/8/2562 14:04:31

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

10/4/2560 9:27:55

รายงานการประชุม

9/1/2557 15:05:05

รายงานการประเมินตนเอง

9/1/2557 15:05:05

รายงานผลโครงการ

9/1/2557 15:05:05
pdf

mjuประกาศฯการประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ปีการศึกษา2560pdf.pdf

18/4/2560 10:05:15
PDF

mjuรายชื่อรับเงินคืนกรณีไม่ถึง100PDF.PDF

21/10/2559 15:33:19
JPG

ตรวจสุขภาพประจำปี 2558

14/5/2558 9:38:55