นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3487

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากร ดังนี้

1 นายฐิติวัฒน์  ประสงค์เกิด                  รหัส 5204104313   คณะวิทยาศาสตร์

2. นางสาวธัญญาลักษณ์  วรรณจักร์         รหัส 5412106335   คณะเศรษฐศาสตร์

3. นายธงรบ  ตาสิติ                            รหัส 5301102347  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. นายประภัทร์พงษ์  โสภา                   รหัส 5305204354  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

5. นางสาวเบญภรณ์  ตาขัน                   รหัส 5301125341  คณะผลิตกรรมการเกษตร

6. นายภานุพงษ์  จิตรสกุลชัย                 รหัส 5201125358  คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นางสาวโสรญา  จันทร์ฉาย                 รหัส 5407108337  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

8. นางสาวทิวาวรรณ์  อินต๊ะพรม              รหัส 5222101343  คณะสัตวศาสตร์ฯ

9. นางสาวนวลพิศ  มีเดชา                    รหัส 5410101337  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

10. นางสาวจุไรรัตน์ อิมินา                    รหัส 5404302001  คณะวิทยาศาสตร์

11. นายอภิชาติ  ธิหล้า                        รหัส 5001102463  คณะผลิตกรรมการเกษตร

12. นางสาวอภิชญา  เทพวงค์                รหัส 5201125403  คณะผลิตกรรมการเกษตร

 

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
321

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
413

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
509

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297