รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ


ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 14:47:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1426

รายชื่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ 2553

1.นายชลัช             อรรณพ  ณ อยุธยา(41)
2.นส.ชนัญธิดา        สุขโอรส(46)
3.นส.ธิดารัตน์         ชุ่มใจ(53)
4.นส.จิตศรา           แก้วกียูร(54)
5.นส.จุฑารัตน์        ณ หนองตูม(71)
6.นส.เมวิกา        สมคะเน(97)
7.นายธชชัย        เปอลอย(92)
8.นส.ศุภลักษณ์    สิหาไตร(93)
9.นายสุรชัย        บุญก้ำ(91)
10.นายนพดล       มโนทัย(106)
11.นายจักรกฤษณ์   รัตนมงคล(109)
12.นายกิตติชัย     สุขสบาย(110)
13.นายอิสรพงศ์    หน่อเรือง(111)
14.นางสาวศิริรัตน์   ทิมเจริญสุข(113)

รายชื่อรับเงินค่าประกันอุบัติเหตุปี 52

1.นส.สุภานันท์            มั่นคง(21)
2.นส.กาญจนา            ชัยมงคล(46)
3.นส.ศศิวิมล              พันธุเกตุผ53)
4.นส.สมฤดี               วันชื่นเสมอจิตต์(64)
5.นส.วิภาวี                 วงษ์เคียม(68)
6.นส.อรุณี                 คำนาค(70)
7.นส.นิตยา                หล้าติ๊บ(71)
8.นส.ณิชกานต์          แก้วจริง(73)
9.นายคุณชาติ           พนาวัน (77)
10.นายชำนิ                ด้วงเทพ(78)
11.นส.กิ่งกาญจน์         พงศ์ปวน(85)
12.นส.วราภรณ์            สิงห์ธะนะ(97)
13.นส.พรอนงค์          ตันพาศรี(109)
14.นายธีระยุทธ          นิยมกูล(111)
15.นส.ปลายมาศ         กาวี(119)
16.นายภิญญวิชร์         ไตรภพ(126)
17.นส.พนารัตน์          เทพบุญตา(137)

รายชื่อนักศึกษาที่บริษัทปฏิเสธการจ่ายเงิน

1.นายจตุรงค์  หิรัญวงศ์   เนื่องเป็นการทะเลาะวิวาท
2.นส.ดาราพรรณ   กอบกลาง     เนื่องจากเป็นอุบัติภายใน 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุเกิด 25 มิย.53เข้ารับการรักษา27มิย.53
3.นส.ปรมนต์   เกียรติขวานทอง  เนื่องจากเป็นอุบัติภายใน 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุเกิด 25 มิย.53เข้ารับการรักษา27มิย
4.นายอำนาจ   บำรุงชาติ      เนื่องจากเกิดจากขี้หูอุดตัน
5.นายเรนุวัต    จันทร์ศิริ     เนื่องจากเบิกจาก รพ.เทพปัญญาไปแล้ว
6.นส.วิสนี   ชื่นศรีนวล  ปฏิเสธเกิน 180 วัน
7.นส.นิตยา   จงจิตร  ปฏิเสธเนื่องจากเป็นการอุดฟัน
8.นส.สุนันทา   พงสวัสดิ์  ปฏิเสธเนื่องจากหน้ามืดเป็นลม

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
55

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298