ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2555 10:34:41     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2352

 

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากร หมาวิทยาลัยแม่โจ้

1. นางสาวธัญลักษณ์  มังทะ

2. นายโสวัฒน์  เวฬุนารักษ์

3. นางสาวศศิกานต์  ติ๊บจันทร์

4. นายชานนท์   โถวประเสริฐ

5. นายกฤษณพงค์  ไคร้งาม

6.ยฐานิศน์  ชวลิตชูวงษ์

7. นางสาวปิยะธิดา  ศักดิ์พิสิษฐ์

8. นายณัฐวุฒิ  ปัญญาใจ

9. นายสันติ  ศิริ

10. นายปิยะภัทร์  ศรีหาตา

11. นายเจตพนธ์  แสงพร

12. นางสาวจีรวรรณ  อาจองกู่

13. นางสาวบุปผา  สิงห์สม

14. นายปฏิพัทธ์  วนาสถิตย์

15. นางสาวกนกพร  อรุณ

16. นางสาวสุปรีดา  ปลดทุกข์

17. นายพุทธมนต์  สนธิคุณ

18. นางสาวณัฐติยา  ตาเตชะ

19. นายณัฐวุฒิ  จุกขุเรือง

20. นางสาวเจนจิรา  ปุระปินตา

21. นายวริทธิ์ธร  กิติ์พิพัฒน์พันธ์

22. นางสาวจุฑามาศ  บุญขันธ์

23. นางสาวพจนี  นะวะเศียร

24. นางสาวโสภา  จันทาลุน

25. นางสาวจันจิรา  โชคบัณฑิต

26. นางสาวพรวิไล  จิตมั่น

27. นายทรงยศ  จันทร์น้อย

28. นายปรีชา  แซ่หว้า

29. นางสาวเสาวลักษณ์  วิบูลย์เชื้อ

30. รองศาสตร์จารย์จงกลณี  เกิดพิบูลย์

31. นางสาวจิตตรีวรรณ  สุนันทศิลป์

32. นายปฐมพงษ์  เชื่อมแก้ว

33. นายภัทรพันธ์  ศิริไสย

34. นางสาวกนกนวล  อินขาน

35. นางสาวพิมพา  อินผั้น

36. นางสาวยุวรีย์  วงศ์ชัย

37. นางสาววรรณภา  พานทอง

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
54

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
197

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
323

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
513

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1705

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
326

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298