ประกาศนักศึกษาเก่าที่จะเข้าศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2554


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 776

ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนและติดต่อกรอกแบบฟอร์มการขอรับเงินคืนได้ที่...

สำนักงานหอพัก(หอหญิง 9) ทั้งหลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตร 2 ปี โดยให้เตรียมเอกสาร ดังนี้

                   1. สำเนาใบชำระเงิน  จำนวน 1 ชุด

                   2. สำเนาบัตรนักศึกษา(รหัสเก่า) จำนวน 1 ชุด(กรณีบัตรนักศึกษาหายให้นำหลักฐานที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาเก่า 

                       เช่น ใบแสดงผลการเรียน)

                   3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร(หน้าแรก) โดยจะต้องมีชื่อบัญชี และหมายเลขบัญชีธนาคารที่ชัดเจน จำนวน 1 ชุด

ติดต่อกรอกแบบฟอร์มและยื่นเอกสาร ณ สำนักงานหอพัก (หอหญิง 9)

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2554 ในวัน เวลาราชการเท่านั้น

หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับเงินคืน

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
295