ข้อชี้แจง การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 10/4/2556 11:31:02     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 630

ข้อชี้แจง

การปรับเปลี่ยนปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557

ที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเอกฉันท์ร่วมกันว่าในการที่ประเทศไทยจะร่วมเป็นประชาคมอาเซียนพ.ศ.2558 นั้น จึงเห็นชอบให้มีการเลื่อนการเปิดและการปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความเป็นสากลสอดคล้องกับประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศที่มีการเปลี่ยนตรงกันแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดกิจกรรมการศึกษา การแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการสำเร็จการศึกษา ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม การประกาศปรับเปลี่ยนเวลาทำให้เห็นว่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้ความ สำคัญในเรื่องของการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อจะผลักดันให้นักศึกษาไทยมีความทัดเทียมกับต่างชาติและเป็นสากล โดยกำหนดเวลาเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ 

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296