อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
อาจารย์


18/09/2562
ถึง 18/09/2562

8:30
ถึง 12:00

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว

สถานที่ : ห้องสายน้ำผึ้ง

จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตรและพลังงานของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานในประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เนื่องจากต้องยอมรับพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันผลิตจากก๊าซธรรมชาติ 80% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีอยู่ในการนำก๊าซขึ้นมาใช้มีเหลือให้นำขึ้นมาใช้อีก 18 ปี ซึ่งหากไม่มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่อีก 18 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเกิดวิกฤติการณ์ Blackout หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จากสถานการณ์ด้านพลังงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยการหาแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างดีตลอดปี ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนต่อไป ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่ง ที่ปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก และนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้


ผู้บันทึก : นายเชิดพงศ์ รอบเมือง
25/09/2562
ถึง 25/09/2562

8:30
ถึง 12:00

กิจกรรม MJU Car Free Day 2019

สถานที่ : บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคารแผ่พืชน์ และพื้นที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

จากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อผลิตผลทางด้านการเกษตรและพลังงานของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยต้องพึ่งพาอาศัยการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศทั้งน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานในประเทศไทยปัจจุบันเรียกว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เนื่องจากต้องยอมรับพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันผลิตจากก๊าซธรรมชาติ 80% ขณะที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีอยู่ในการนำก๊าซขึ้นมาใช้มีเหลือให้นำขึ้นมาใช้อีก 18 ปี ซึ่งหากไม่มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่อีก 18 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเกิดวิกฤติการณ์ Blackout หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จากสถานการณ์ด้านพลังงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยการหาแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างดีตลอดปี ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานทดแทนต่อไป ปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่ง ที่ปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก และนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้


ผู้บันทึก : นายเชิดพงศ์ รอบเมือง