ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 1/8/2556 9:28:31     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1911

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นว่างลงนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๙๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
ในวันอาทิตย์ที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

เอกสารดาวน์โหลด

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1700

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296