นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3625

รายชื่อนักศึกษาและบุคลากรดังนี้

1. นางสาวจุฑาภรณ์  ยศใจ                 รหัส 5406104326   คณะบริหารธุรกิจ

2. นางสาวนิวัติ  ช่างซอ                     บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รับเงินไปแล้ว)

3. นายวุฒิกฤษณ์  นิลวาส                  รหัส 5518102334    คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

4. นางสาวเพียรพร  โพธิจันทร์             รหัส 5510101382    คณะเทคโนโลยีการประมงฯ

5. นางสาววรนันท์  โยริยะ                   รหัส 5212106388    คณะเศรษฐศาสตร์  (รับเงินไปแล้ว)

6. นางสาวปิยะพร  ขันสันเทียะ             รหัส 5401113320    คณะผลิตกรรมการเกษตร

7. นางสาววรรณภา  ปันสา                   รหัส 5201113333    คณะผลิตกรรมการเกษตร

8. นางสาววราภรณ์  เฉลิมพงษ์              รหัส 5201113337    คณะผลิตกรรมการเกษตร

9. นางสาวศิริวรรณ  วิลัยสิน                 รหัส 5501105396     คณะผลิตกรรมการเกษตร (รับเงินไปแล้ว)

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
325

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298