นักศึกษาและบุคลากร ที่มีรายชื่อดังนี้ ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุ ที่คุณเพ็ญ รัตตนิทัศน์ งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 10/5/2555 17:12:05     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2561

รายชื่อดังนี้

1. นายจตุรงค์  ศรีชัย                      บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. นายสุภชัย  พัฒน์ทอง                 นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

3. นางสาวอาทิยา  สุทธิพันธ์            นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

4. นายจักรกิต  เรืองเชื้อเหมือน         รหัส 5222101314  คณะสัตวศาสตร์ฯ

5. นายชุมพล  หล้าบ้านโพน            รหัส 5210101315  คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 

6. นางสาวขวัญสุดา  ใจตื้อ              รหัส 5412102007  คณะเศรษฐศาสตร์

7. นายอัสนี  หน่อจำปา                  รหัส 52121014377  คณะเศรษฐศาสตร์

8. นางสาววรนุช  ปางจันทร์              รหัส 5312106378  คณะเศรษฐศาสตร์

9. นางสาวเสาวลักษณ์   ตรีนิมิตร       รหัส 5304101402  คณะวิทยาศาสตร์

10. นางสาวสุธินี  ศรีชมภู                รหัส 5214102356  คณะศิลปศาสตร์

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
50

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
101

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
319

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
408

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
507

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1699

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
321

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
296