ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ให้มาติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุได้ที่งานบริหารและธุรการ กองกิจการนักศึกษา


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1457

 

รายชื่อนักศึกษา

1. นางสาว อัจฉรา  นิสี                           รหัส 5003102349   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

2. นางสาวจุไรวรรณ  พงศ์เกษมศานต์          รหัส 5205102302  คณะวิทยาลัยบริหารศาสตร์

3. นางสาวสุพรรษา  ปัญญาอธิสิน               รหัส 5201123409  คณะผลิตกรรมการเกษตร

4. นางสาววรรณภา  พานทอง                    รหัส 5106101364  คณะบริหารธุรกิจ

5. นางสาวชไมพร  ชัยชนะบุตร                  รหัส 5205102303  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

6.นางสาวจุฑามาศ  พงศ์พิทยาภรณ์            รหัส 5205102301  วิทยาลัยบริหารศาสตร์

7. นายสรนนท์  วุฒิศรี                            รหัส 5312101406  คณะเศรษฐศาสตร์

8. นางสาวศิริวรรณ  วรนุช                        รหัส 5219102523  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

9. นางสาววิกานดา  ทรงประสพ                รหัส 5212106395  คณะเศรษฐศาสตร์

10. นางสาวกรรณิการ์  คำปา                   รหัส 5403104303  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

11. นางสาวชนาพรรธน์  จันดา                  รหัส 5204101325 คณะวิทยาศาสตร์

12. นางสาวกชกร  ฉัตรวัฒนกำจร             รหัส 5104103303  คณะวิทยาศาสตร์

13. นางสาวสุดารัตน์  พรหมชัย                รหัส 5409101072  คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

14. นายภาณุเดช  รัตนวณิชพงศ์              รหัส 5303101352  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

 

 

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
322

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
414

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
510

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
325

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
298