รายชื่อนักศึกษารับเงินค่าประกันอุบัติเหตุ


ปรับปรุงข้อมูล : 6/3/2554 14:47:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1106

รายชื่อนักศึกษาติดต่อรับได้ที่กองกิจการนักศึกษา งานบริหารและธุรการ

5107103306 นางสาวฑิตฐิตา จันทรพงศ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) - ชุมพร
5007103302 นายฉัตรชัย ชอบผล บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป) - ชุมพร
5004102308 นางสาวจุรีรัตน์ อุปเฮียง เทคโนโลยีชีวภาพ
5005101403 นายสุเขตต์ สดสอาด รัฐศาสตร์
5004102354 นางสาวมินตรา คำนึงครวญ เทคโนโลยีชีวภาพ
5010101340 นางสาวนิตยา เหมลา การประมง
5303101327 นางสาวภาสินี ลาดลา วิศวกรรมเกษตร
5301123327 นายชาติชาย สร้อยมณีวรรณ์ พลังงานทดแทน
5109101321 นางสาวจิรัญญา สิงห์ไผ่ พัฒนาการท่องเที่ยว
5303104327 นายภิญโญ คำแสน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
5301122031 นายยงยุทธ พะนะ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
5004102335 นางสาวพูนศรี อินต๊ะ เทคโนโลยีชีวภาพ
5306102336 นางสาวนิตยา อยู่ยืน บริหารธุรกิจ(การตลาด)
5204101419 นายผดุงรักษ์ อภิไชย วิทยาการคอมพิวเตอร์
5006103336 นางสาวปิยวรรณ เครือสาร การบัญชี
5006104308 นางสาวกิตติยา โปธายี่ การเงิน
5104101339 นายธนพงศ์ สุขสวาสดิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
5219101333 นายเสฎฐวุฒิ พวงพัฒน์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์
5009101315 นายเชาวฤทธิ์ บุตรช้าง พัฒนาการท่องเที่ยว

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านโครงการอบรมใบขับขี่และนัดหมายเดินทางไปสอบข้อเขียนที่ขนส่งเชียงใหม่ กลุ่มที่ 2

1/10/2562 15:31:42
53

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและสอบปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาติขับขี่ รอบที่ 1/2562

27/8/2562 8:59:49
93

ประกาศ การผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

9/7/2562 14:40:53
103

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562

3/5/2562 11:10:05
194

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ

9/11/2561 16:09:26
321

รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15/5/2561 15:03:06
413

ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)

9/5/2561 16:02:54
509

ดาวน์โหลดคู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้าง อัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

27/4/2561 10:27:19
1703

ขอเชิญเข้ารว่มโครงกำรสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคาอำนวย ยศสุข

22/3/2561 13:33:07
324

ข้อมูลการจัดทำสำนักงานสีเขียว (Green Office)

12/3/2561 15:47:49
297